Οδηγίες για τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών στο Δελτίον

 

Αναλυτική περιγραφή των οδηγιών προς τους συγγραφείς των υπό δημοσίευση επιστημονικών μελετών είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#authorGuidelines

 

 

Οδηγίες για τη δημοσίευση βιβλιοπαρουσιάσεων – βιβλιοκρισιών

 

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας (2015), στο Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας δημοσιεύονται βιβλιοπαρουσιάσεις – βιβλιοκρισίες, σύμφωνα με τον παρακάτω κανονισμό:

 

Κανονισμός Βιβλιοκρισιών