Διάθεση Εκδόσεων της ΧΑΕ

 

Τα δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλούνται στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα τηλ. 2132139556) και σε βιβλιοπωλεία των Αθηνών και Θεσσαλονίκης.


Τιμοκατάλογος Δημοσιευμάτων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 


Το σύνολο των τευχών των τριών πρώτων σειρών του Δελτίου (1884-1938), οι τόμοι της τέταρτης σειράς (1959 κ.ε.), πλην των εκάστοτε δύο τελευταίων, καθώς και ορισμένες από τις μονογραφίες στη σειρά των Τετραδίων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion


Τα τεύχη των περιλήψεων των εισηγήσεων και ανακοινώσεων των Συμποσίων, πλην του εκάστοτε τελευταίου,  είναι προσβάσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/chae


Το σύνολο των αναρτημένων τευχών, είναι ελεύθερης πρόσβασης.