Τα δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλούνται στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα τηλ. 2132139512) και στα βιβλιοπωλεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Το σύνολο των τευχών των τριών πρώτων σειρών του Δελτίου (1884-1938), οι τόμοι της τέταρτης σειράς (1959 κ.ε.), πλην των εκάστοτε πέντε τελευταίων, καθώς και ορισμένες από τις μονογραφίες στη σειρά των Τετραδίων είναι προσβάσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.deltionchae.org και http://epublishing.ekt.grg.