Γενικές πληροφορίες για τις ανακοινώσεις και τις περιλήψεις

Οι ανακοινώσεις που παρουσιάζονται στο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης που διοργανώνει η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη. Η διάρκειά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15΄ λεπτά της ώρας. Αποκλείεται η συμμετοχή ενός ομιλητή με δύο ανακοινώσεις, ενώ αντιθέτως είναι δυνατή η συνεργασία ομιλητών. Η γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική. Ξένοι προσκεκλημένοι μπορούν να μιλήσουν σε αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Προβλέπεται η έγκαιρη δημοσίευση συνοπτικών περιλήψεων των ανακοινώσεων, η οποία έχει το χαρακτήρα της πρώτης παρουσίασης με σκοπό την ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να στείλουν μέχρι δύο δακτυλογραφημένες σελίδες, στις οποίες δεν θα υπάρχουν υποσημειώσεις ή φωτογραφίες. Μικρά γραμμικά σχέδια μπορούν να ενταχθούν στις δύο σελίδες. Η αναπαραγωγή γίνεται απ' ευθείας από τα δακτυλόγραφα τα οποία πρέπει να είναι πλήρη, ευκρινή, ομοιόμορφα και χωρίς διορθώσεις, με ευθύνη των συντακτών τους. Η δακτυλογράφηση γίνεται σε 1,5 διάστημα και το κείμενο θα εντάσσεται σε πλαίσιο 18 Χ 23 εκ. ακριβώς. Το όνομα του συγγραφέως και ο τίτλος της ανακοίνωσης προηγούνται με κεφαλαία γράμματα και θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο. Οι περιλήψεις πρέπει να στέλνονται σε μεγάλο φάκελο (χωρίς ενδιάμεσο δίπλωμα), επιπλέον και σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα, με χρήση Microsoft word.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να προτείνει αλλαγές ή και να αποκλείσει ανακοινώσεις, σε περίπτωση που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη. Προκειμένου επίσης να προλάβει ανωμαλίες κατά την οργάνωση και την εκτέλεση του προγράμματος του Συμποσίου έχει αποφασίσει τα εξής:

  1. Ανακοινώσεις δεν θα γίνονται δεκτές εκτός των χρονικών προθεσμιών οι οποίες ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους, ή εκτός των ανωτέρων προδιαγραφών.
  2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν σταλεί εγκαίρως περίληψη και δεν δημοσιευτεί στο τεύχος του Συμποσίου δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί η ανακοίνωση.
  3. Ανακοινώσεις εκτός της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής ή εκτός της χριστιανικής αρχαιολογίας δεν γίνονται δεκτές.
  4. Περιλήψεις μεγαλύτερες από δύο σελίδες δεν γίνονται δεκτές.